logo
Çağrı Merkezi;
+90 (216) 393 3232
Bize Yazın;
info@ezhar.com.tr

Kimyasallar

REACH

(Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals)

REACH, Avrupa Birliği’nde kimyasal maddelere ilişkin mevcut bir çok mevzuatı  tek bir çatı altında toplayan bir AB tüzüğüdür.  REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) Kimyasalların kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması anlamına gelmektedir.

REACH tüzüğü 18 Aralık 2006 tarihinde AB parlamentosu tarafından kabul edilerek  1 Haziran 2007 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Tüzüğün teknik,  bilimsel ve idari yönetimi için Helsinki’ de yerleşik Avrupa Kimyasallar Ajansı (ECHA) kurulmuştur.

REACH AMACI NEDİR?

-     İnsan sağlığı ve çevrenin daha üst düzeyde korunması amaçlanmaktadır 

-     Kimyasalları piyasaya süren insanları (üretici & ithalatçı/ihracatçı) kullanım amaçlarına ilişkin risklerin anlaşılması ve yönetiminden sorumlu tutmak

-     Maddelerin AB pazarında serbest hareketini sağlamak

-     AB kimya sanayinde rekabetin ve yenilikçiliğin arttırılması

-     Uluslararası gelişimlere uyum sağlanması

-     Hayvanlar üzerinde yapılmayan testlere teşvik etmek

-     WTO kapsamında AB’nin uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmek

-     İç pazarın bütünlüğünün korunması

 ÜRETİCİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ NELERDİR?

-  Tasarlanmış salım yapan madde kaydı

-  SVHC (Yüksek risk taşıyan madde) bildirimi

*       CMR (Kanserojen, mutajen, üreme için toksik)

*       PBT (Kalıcı,Bİyo-birikimli ve toksik)

*       vPvB (Çok kalıcı & çok biyo-birikimli)

*       Endokrin bozucular

-  İzne tabi maddeler listesi

-  Kısıtlamalar listesi

-  Tedarikçi zinciri boyunca bilgi iletimi

*       Ürününüzde, ürün ağırlığına göre %0.1 ‘ i aşan SVHC bulunup bulunmadığı ölçülmelidir.

*       Test işlemi ürün düzeyinde yapılabilmektedir.

ÖN KAYITTA İSTENEN BİLGİLER NELERDİR?

-     Başvuran firma/kişi veya tek temsilcisinin ilgili adres ve iletişim bilgileri

*      Kimyasal maddeye ilişkin temek bilgiler: CAS(Chemical Abstracts Service Number) ve EINECS (European List of Notified Chemical Subtances) numaraları

-     Gelecek 3 yılda satışa sunulması öngörülen ortalama miktar

-     Kayıt tarihi

-     Maddenin hangi maddeler aracılığıyla değerlendirileceğinin tespit edilmesi

-     Kayıtların bilgisayar ortamında yapılması


                                                                 RoHS

(Restriction of Hazardous Subtances Directive)

Elektrik ve elektronik eşyalardaki (EEE) ya da malzemelerdeki bazı maddeleri bulunmamasını şart koşan direktiftir. 2011/65/ EU sayılı direktifi (RoHS2) ,Avrupa Birliği’nde yürürlükte bulunan eski direktifin (RoHS1) in yerini alarak  2 Ocak 2013 tarihi itibariyle uygulamaya alınmıştır.

RoHS kısıtlama maddeleri

-  Kurşun (%0,1)

-  Civa (%0,1)

-  Kadmiyum (%0,01)

-  +6 değerlikli krom (%0,1)

-  Polibromlu bifeniller (PBB) (%0,1)

-  Polibromlu difenil eterler (PBDE) (%0,1)

-  Butil benzil ftalat (BBP) (%0,1)

-  Bis (2-etilheksil) fitalat (DEHP) (%0,1)

-  Dibutil fitalat (DBP) (%0,1)

-  Diizobutil fitalat (DIBP) (%0,1)

Kapsamdaki ürün grupları

-  Büyük/Küçük ev aletleri

-  IT ve telekomünikasyon aletleri

-  Tüketici eşyaları

-  Aydınlatma cihazları ( Ampuller & Avizeler Dahil)

-  Elektrikli ve elektronik araçlar

-  Oyuncaklar, eğlence ve spor ekipmanları 

RoHS ÜRÜN ONAYI 

1.     Basamak: Dahili üretim kontrolü

2.      Basamak: Teknik dosya  oluşumu

-          Ürün Tanımı

-          Tasarımı

-          Üretim, çizim –bileşenleri

-          Parça –devre şeması açıklamaları

-          Harmonize standartlar listesi

-          Tedarikçi sertifikaları, deklarasyonları vs

-          Tasarım hesapları

-          Kontroller ve test raporları

3. Basamak: Üretim

4. Basamak: AB uygunluk deklarasyonu (EU DoC)

5. Basamak: CE işareti

 

Kısıtlı madde içeren ürün örnekleri

-  Boya ve pigmentler

-  Kablolar

-  Lehimler

-  Devre kartları

-  Tv ve fotoğraf üniteleri

-  Metal parçalar

-  Lambalar

Kimya Sektöründeki ürünlerinizin ihracatında gerekli olabilecek ihracat belgeleri aşağıdaki gibidir.

         SASO CERTIFICATE (KINGDOM OF SAUDI ARABIA) / eCOSMA SİSTEMİ (SAUDI FOOD AND DRUG AUTHORITY) / SONCAP CERTIFICATE (NIGERIA) / CNCA CERTIFICATE (ANGOLA) / GOST / EAC (RUSSIA - KAZAKHSTAN - UKRAINE) / GOEIC (EGYPT) / PVoC (LIBYA) / PVoC (ALGERIA) / PVoC (IRAQ) / PVoC (KENYA) / PVoC (UGANDA) / BIETC (GABON) / BESC BENIN (BENIN) / BESC (CAMEROON) /  ECTN (DR CONGO) /  ECTN (REP CONGO ) / ECTN (IVORY COAST) / ECTN (GINE CONAKRY) / BSC (MADAGASCAR) / BSC (SENEGAL) / KUCAS (KUVEYT)